Aichi AM-18 landplane

Aichi AM-20 (C4A1)

Aichi H12A1

Aichi A6M Seiran (as the Vultee Weevil)

Kaizoku (LTV Corsair II)

Kawasaki Ki-145

Kawasaki Ki-161 "Sotchokuna"

Kawasaki Ki-204 Hien-Kai

Kugisho (Yokosuka) J2Y1 Kajiki

Mitsubishi T.K.01 Kai

Mitsubishi Ki-83 (by Kaiser-Fleetwings)

Nakajima Ki-115 (by Kaiser-Fleetwings)

Nakajima Taiun (C7N1)

Tachikawa Ki-137

Yokosuka Nashika (J10Y1)